top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

ART. 1 ALGEMEEN

Door zijn bestelling aanvaardt de koper de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als bindend en doet hij uitdrukkelijk afstand van alle voorwaarden door hem zelf bedongen of vooropgesteld.

Verkoper:

Boutique Bohème

Diestsesteenweg 86

3300 Tienen

BTW-nr.: BE0781.857.414

IBAN: BE38 7390 1527 4972

BIC: KRED BE BB

ART. 2 PRIJZEN

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste één maand. Alle prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Alle aanbieden van Boutique Bohème zijn vrijblijvend en Boutique Bohème behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. 

ART. 3 BESTELLINGEN

Elke bestelling bindt de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden zonder toestemming. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan. 

De weergave van de kleuren op een computerscherm of print kan afwijken van de werkelijke kleur. Boutique Bohme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige afwijking in kleur, omschrijving of afwijking van de prijs. Indien er zich toch een vergissing zou voordoen, zal Boutique Bohème u daar eerst van op de hoogte stellen. U zal dan de juiste gegevens ontvangen.

ART. 4 LEVERING

Alle data worden ter informatie meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de koper zou oplopen wegens niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Elke eventuele vertraging kan geen reden zijn voor de ontbinding van de overeenkomst. Boutique Bohème doet beroep op een transportbedrijf om uw pakket te verzenden en is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij de transporteur, overmacht, stakingen of onvoorziene omstandigheden. Wel zal Boutique Bohème met u tot een gepaste oplossing proberen komen. In ieder geval gebeurt het transport op risico van de koper ongeacht de eventueel overeengekomen leveringsvoorwaarden.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en afleverdetails. Bij het niet ontvangen of verloren gaan van het pakket omwille van foute adresgegevens is Boutique Bohème niet aansprakelijk en zal de klant de kosten betalen. 

Boutique Bohème voorziet voldoend voorraad, maar toch kan het voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. Sommige producten worden uit collectie genomen of wijken af qua kleur en vorm. Boutique Bohème neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

ART. 5 BETALING

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in. Na het verstrijken van deze termijn zal elk protest als laattijdig worden afgewezen. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar. Niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een rente geven van minimum 1% per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige.

 

Tevens zal, bij gebrek aan betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15% met een minimum van €25 en een maximum van €1500 ten titel van conventionele schadevergoeding. Deze forfaitaire schadeloosstelling belet geenszins dat Boutique Bohème een hogere schadevergoeding kan eisen als zij het bewijs levert dat de opgelopen schade deze forfaitaire schade overschrijdt.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn eveneens voor de rekening van de klant. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

ART. 6 TERUGZENDING

Bestellingen op maat worden uitgesloten van herroepingsrecht. Een retour is enkel geldig voor producten die in dezelfde staat terugkeren als bij ontvangst.

De koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de aangekochte producten.. De koper mag de producten slechts uitpakken en bekijken tot zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product aan zijn wensen voldoet. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, zal de koper het product ongebruikt met alle geleverde accessoires en opties in de originele verpakking inclusief labels retourneren aan Boutique Bohème.

De goederen worden bij ontvangst gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Boutique Bohème behoudt zich het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren of slechts gedeeltelijk over te gaan tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, indien niet voldaan is aan bovenstaande voorwaarden. Terugbetalingen gebeuren binnen de wettelijke termijn van 14 dagen.

ART. 7 GARANTIE

De koper heeft een wettelijke garantietermijn van twee jaar, ingaand vanaf de datum van aankoop en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs. De garantie is niet van toepassing op schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of slijtage. Op defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van aankoop geldt geen garantie. De transportkosten vallen steeds ten laste van de koper.

ART. 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden door de koper, blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de hoofdsom niet volledig heeft betaald. De betaalde voorschotten blijven de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Eens de goederen geleverd draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Zonder medewerking van de verkoper is de koper niet bevoegd de geleverde en eventueel verder verwerkte goederen die nog niet volledig betaald zijn in eigendom over te dragen of aan derden enig zekerheidsrecht te verschaffen.

ART. 9 AANSPRAKELIJKHEID

Elke aansprakelijkheid van Boutique Bohème voor welke schade van welke aard wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Boutique Bohème aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of ongevallen voortvloeiend uit het gebruik en verwerking van producten aangekocht via Boutique Bohème. Alle producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratief gebruik. Productbeschrijvingen zijn informatief en promotioneel. Deze impliceren geen gebruiksaanwijzingen noch veiligheidsrichtlijnen.

ART. 10 PRIVACY

Boutique Bohème vindt je privacy belangrijk en hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het verzamelen. Je gegevens worden op een veilige manier verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving en ons privacybeleid. Het privacybeleid van Boutique Bohème is openbaar te consulteren via de website of ten alle tijde op te vragen.

Payment Methods
Contact
bottom of page